Miljöpolicy

miljö

Joe’s Garage värnar om miljön

Vi följer givetvis alla miljölagar i vår verksamhet. Lokalerna är speciellt lämpade för vår verksamhet. De byggdes från början för AMU som en utbildningsenhet för lastbils-, buss- och truckkörkort. När vi övertog fastigheten anpassade vi den för vår verksamhet och har sedan gradvis moderniserat den.

En viktig del i vårt miljöarbete är att hålla våra kunders bilar i bästa trim så att bilarnas miljöbelastning blir så låg som möjligt. Vi återanvänder reservdelar från demonterade bilar och sparar på så sätt miljön då nya reservdelar slipper att produceras.

I all verksamhet genereras det avfall i olika former, så också i vår. Vi har tre olika miljöföretag som hämtar detta avfall. Samtliga är stora, väl etablerade företag och är miljöcertifierade enligt ISO14001 – som borgar för ett ansvarsfullt hanterande av alla sorters avfall.

Ragnsells AB:   http://www.ragnsells.se/

Hämtar spillolja och oljefilter

Vi har moderna slutna system för motor- och växellådsolja. Oljan finns i tankar och leds via pumpar och rörsystem till ett pistolhandtag som fyller oljan direkt i motorn. Samma system finns för glykol och spolarvätska. Även spilloljan hanteras i slutna system och hamnar till sist i en tank som töms när den blir full (att tanken är full meddelas automatiskt via en GSM-sändare till Ragnsells som tömmer tanken).

Puls AB:    http://www.pulsab.se/

Tömmer regelbundet vår oljeavskiljare

Verkstäderna har separata avskiljare i golvbrunnarna. Det gör att om det blir något utsläpp på golvet, så avskiljs det grövsta redan i golvbrunnarna innan det når oljeavskiljaren i avloppet. Det innebär att vi i princip aldrig har någon olja eller liknande som hamnar i oljeavskiljaren – när vi gör våra regelbundna miljökontroller och i samband med dessa kontrollerar oljeavskiljaren så kan vi vanligen endast se något tunt skikt på ytan, det är så tunt att det inte är mätbart med våra metoder.

Sita:    http://www.sita.se/

Tar hand om skrot och kartongmaterial för återvinning samt brännbart material för energiåtervinning. De tar även hand om allt annat avfall som vår verksamhet genererar. Det gäller även det miljöfarliga avfallet.

Sita har ett effektivt system där de kommer och tömmer våra containrar på plats – de vi anlitade tidigare körde och hämtade containrarna, körde hem och tömde samt körde tillbaka den tömda containern till oss – Sita kör till oss och tömmer contaiern på plats – det innebär att de slipper köra långa sträckor i onödan. De har också ett mycket effektivt system när det gäller det miljöfarliga avfallet, de har ett fordon som hämtar alla fraktioner av miljöfarligt avfall på en gång.

En annan mycket viktig punkt när det gäller miljöarbetet är att minimera den energiåtgång som vår verksamhet orsakar. Vår fastighet är från början byggd som en utbildningsenhet för lastbils-, buss- och truckförarutbildning inom dåvarande AMU. Byggåret är 1987. Kravspecifikationen kom från AMU och hela fastigheten är byggd med hög kvalite’. Dock har världen förändrats på drygt 25 år och vi genomför en totalgenomgång av fastighetens energiåtgång på sikt. Målet är att minimera denna energiåtgång för uppvärmning och varmvatten. Ett exempel var att varmvattnet var dimensionerat för att ett flertal elever skall kunna duscha samtidigt – uppvärmningen skedde med hjälp av en naturgaspanna med en effekt på 430 kWh och varmvattnet lagrades i ackumulatortankar på 1500 liter. Denna lösning gör att gaspannan måste vara igång året runt för att vi ska kunna ha varmvatten (även ett antal cirkulationspumpar måste vara igång).

När det gäller energiåtgång kan man göra mycket själv, vi försöker att se till att inte lampor står tända i onödan, och lokaler som inte används behöver inte heller värmas upp så mycket. Istället för att värma upp en lokal, kan man använda avfuktare som håller luftfuktigheten på en låg nivå och därmed skyddar det material som lagras där.

Åtgärd 1, juni 2009:

En 300 liters elektrisk varmvattenberedare installerades i juni 2009. Investeringskostnaden beräknas vara insparad efter 4 månader. Därefter blir minskningen av naturgasförbrukningen cirka 1250 normalkubikmeter om året vilket medför att koldioxidutsläppet minskar med cirka 2750 kilo per år. Förbrukningen av elektrisk ström som varmvattenberedaren kommer att göra av med för att producera varmvatten understiger den ström som tidigare cirkulationspumparna gjorde av med.

Åtgärd 2, sept 2009:

Två stycken luft-luft värmepumpar av märket Toshiba installerades i september 2009, den ena i vår bilhall och den andra i vår stora verkstad. De är toppmoderna och har en COP-faktor på cirka 5 (vid 7 graders utetemperatur). Det innnebär att man får 5 gånger så mycket energi i form av värme jämfört med värmepumparnas strömförbrukning. Tanken med dessa är att de ska kunna värma lokalerna på vår och höst så att gaspannan inte behöver startas förrän det blir riktigt kallt. Under vintern så får värmepumparna ge vad de kan. Investeringen lär vara intjänad på några år och miljövinsten blir avsevärd.

Åtgärd 3, nov 2009:

Hela ventilationssystemet reviderades under oktober av Installationsteamet i Malmö. Luftflödesberäkningar gjordes om då vår fastighet inte används som skola längre och man därför inte behöver så mycket ventilation. Under arbetets gång upptäcktes att det satt ett felaktigt remhjul på en fläktmotor som skötte verkstadens friskluftsinblås. Effekten av detta gjorde att det har matats in 50 procent för mycket luft i verkstaden. Då fläkten som suger ut den gamla luften var rätt innebar detta att det blev ett övertryck som troligtvis har läckt ut i alla springor. Detta fel har troligen funnits sedan 1987. Vad detta har kostat i form av kostnad och miljöbelastning är troligen svår att beräkna – med den är troligen hög. Om man räknar bara på strömförbrukningen på denna enda fläkt före och efter ombyggnad så är besparingen av elenergi cirka 5000 kronor per år. Anläggningen är OVK besiktigad.

Åtgärd 4, sept 2010:

Tilläggsisolering av diverse svaga punkter på verkstadsbyggnaden.

Åtgärd 5, mars 2013:

På två och en halv dag genomfördes ett byte av gaspanna av Hylen & Kjellander VVS AB. Den gamla var en gigantisk panna som installerades 1987. Den hade på sin höjd en verkningsgrad på 80 procent.

Den nya är en liten fin panna som sitter på väggen och är stor som ett litet kylskåp. Fabrikatet är Milton Top Line 100 och den ger en toppeffekt på 100 KW. Den är så effektiv att den nya skorstenen består av ett plaströr. Uppmätt verkningsgrad vid installationen var 105 procent! (att man kan komma upp i en verkningsgrad på mer än hundra procent beror på att fukten i förbränningsluften kondenseras och därmed vinner man en del energi). Var den verkliga besparingen blir får vi se i framtiden, men uppskattningsvis kommer vi att spara cirka 25 procent. Det innebär att vi sparar cirka 3000 normalkubikmeter vilket innebär en reducering av koldioxidutsläppet på 6600 kilo per år. Räknar man in att den nya pannan har ett modernt reglersystem som reglerar temperaturen på vattnet som cirkuleras blir besparingen ännu större då temperaturen efter pannbytet i princip alltid är lägre.

Åtgärd 6, februari 2014:

Porten till vår tvätthall byttes ut under februari månad. Den nya blir en modern takskjutsport med en öppningshöjd på 3 meter istället för den gamla vikporten som hade en höjd på 4,5 meter. Det innebär att varje gång man öppnar porten så släpper man ut betydligt mindre värme. Den nya porten är dessutom betydligt tätare än den gamla.

Åtgärd 7, Naturgasförbrukning 2014

Så här i början på 2015 kan vi konstatera att vår naturgasförbrukning sjönk med 30 procent jämfört med året innan – det innebär ett minskat utsläpp av koldioxid med 8000 kilo! Tack vare vår gaspanna Milton Top Line 100!

Åtgärd 8, våren 2018

Vi använder numera biogas för att värma upp våra lokaler.

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan. Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle och i princip inte orsakar några utsläpp av koldioxid.

Den elektriska energi vi konsumerar kommer från vatten- och vindkraft.

Åtgärd 9, våren 2019

Vi bytte ut alla våra gamla vikportar i verkstan, totalt 7 stycken, till moderna välisolerade takskjutsportar. De flesta är nu elstyrda vilket innebär att vi mera effektivt kan öppna och stänga dem.

Åtgärd 10, 2020

Montering av entresolplan,omfattande förbättring av verkstadens isolering. 

Åtgärd 11, 2021

Ombyggnad av värmesystemet i verkstaden, byte av styrsystem för värmen, Ytterligare förbättring av isoleringen i verkstaden.